Felelős műszaki vezetők - Book page

Bányaüzemi felelős műszaki vezető (és helyettese) bejelentésével és alkalmazásával kapcsolatos eljárásrend

Bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenységet csak az folytathat, aki rendelkezik a bányafelügyelet engedélyével. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 28. § (3) bekezdés alapján, aki bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a Bányafelügyelet részére a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI törvény szerint bejelenteni.

Bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenységet az folytathat, aki büntetlen előéletű, és megfelel a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről szóló 16/2013. (IV.19.) NFM rendeletben meghatározott feltételeknek.
 

Az MBFSZ az igazolás kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a bányaüzemi felelős műszaki vezetőt.

 A jelenlegi szabályozás alapján   csak bányaüzemi felelős műszaki vezetői engedélyt lehet szerezni. A bányaüzemben bányaüzemi felelős műszaki vezető helyettesi tevékenységet is csak felelős műszaki vezetői engedéllyel rendelkező (nyilvántartásba vett) személy végezhet.

Az MBFSZ felhívja a bányavállalkozók, jelenlegi felelős műszaki vezetők és helyettesek figyelmét arra, hogy a bányafelügyelet által 2015. 12. 31-ig nyilvántartásba vett felelős műszaki vezetők, vagy helyettesek abban a bányaüzemben, amelyben Őket nyilvántartásba vette a területileg illetékes Bányakapitányság, a korábbi kijelölés alapján a felelős műszaki vezetői vagy helyettesi tevékenységüket tovább folytathatják.

Amennyiben a felelős műszaki vezető vagy helyettes 2015. 12. 31-től más bányaüzemben kíván felelős műszaki vezetői vagy helyettesi tevékenységet végezni, akkor ezt csak akkor teheti meg, ha az adott bányaüzemre (lásd 3. pont alább) vonatkozó jogosultságot megszerezte és a Bányafelügyelet nyilvántartásba vette. Új típusú jogosultsághoz le kell folytatni az alábbiakban következő bejelentési eljárást.

A bányaüzemi felelős műszaki vezetői engedélyek megszerzésének eljárási rendjével kapcsolatban a következőkre kell figyelemmel lenni: 

 1. Felelős műszaki vezetői tevékenységének megkezdésére vonatkozó szándékát a Bejelentőnek a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés 17 a) pontja, továbbá a 3. § (5) bekezdés alapján erre hatáskörrel és illetékességgel felhatalmazott Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz, (1145 Budapest, Columbus u. 17-23., vagy 1590 Budapest Pf. 95.), mint bányafelügyeleti szervhez kell megtennie.
 2. A bejelentést annak a természetes személynek kell megtenni a bányafelügyeleti szervhez, aki engedélyt kíván szerezni (tehát nem a Bányavállalkozónak). A felelős műszaki vezetői engedély megszerzésének nem feltétele, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásakor felelős műszaki vezetői (helyettesi) tevékenységet végezzen. 
 3. Bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének bejelentését
       a) sújtólégveszélyes föld alatti,
       b) gázkitörés-veszélyes föld alatti,  
       c) az a) és b) pont alá nem tartozó föld alatti,  
       d) külszíni és  
       e) szénhidrogén (ide tartozik a szén-dioxid gáz bányászat és a föld alatti gáztárolás is)
  bányaüzemre lehet megtenni.
 4. A bányaüzemi felelős műszaki vezető csak olyan, a 3. pontban feltüntetett típusú bányaüzemben végezhet tevékenységet, amelyre bejelentést tett.
 5. Bejelentés több típusú bányaüzemre is tehető, ha a bejelentésben megjelölt típusú bányaüzemre vonatkozóan a bejelentő eleget tesz a tevékenység végzéséhez szükséges feltételeknek. A feltételeknek a megjelölt bányaüzemekre külön-külön kell fennállnia.
 6. A bejelentésben meg kell nevezni azt a bányaüzem típust, amely tekintetében a kérelmező az engedélyt meg kívánja szerezni. A bányaüzemként a 3. pontban szereplő bányaüzem típus valamelyikét kell megnevezni (és nem azt a bányászati joggal rendelkező konkrét bányaüzemet, amelyben a felelős műszaki vezetői tevékenységet a bejelentő végezni akarja).

 

A 2009. évi LXXVI törvény 22. § (1) bekezdésében és a 16/2013. (IV.19.) NFM rendelet 3. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint a bejelentésnek a 6. pontban leírtak mellett a következőket kell tartalmaznia:

˗ a bejelentő nevét,

˗ a bejelentő lakcímét,

˗ a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,

˗ az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat.

 

Eszerint a bejelentéshez csatolni kell még: 

˗ a végzettséget igazoló oklevél vagy bizonyítvány másolatát,

˗ a szakmai gyakorlatra vonatkozó igazolást,

 

A szakmai gyakorlatot közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia kell:  
a) a munkakör és a végzett tevékenység megnevezését,  
b) a munkakörben eltöltött időtartamot, és  
c) a foglalkoztató megnevezését, címét és cégszerű aláírását.  

Ha a foglalkoztató jogutód nélkül megszűnt, a gyakorlati idő a munkavégzésre vonatkozó szerződéssel vagy a munkavégzés igazolására alkalmas egyéb dokumentummal – így különösen az adott időszakra vonatkozó munkakönyvvel vagy fizetési jegyzékkel – is igazolható.


- a Bejelentő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nevének, címének, egyéb általa megadott elérhetőségének és a bányaüzem megnevezésének a bányafelügyelet honlapján való közzétételéhez hozzájárul, vagy nem járul hozzá.

 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 28.§ (4) értelmében az MBFSZ a felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező személyekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a jogosult személy természetes személyazonosító adatait, iskolai végzettségének megnevezését és oklevelének számát. Ezen nyilvántartás - a természetes személyazonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

 

A nyilvántartásba bejegyzett felelős műszaki vezető hozzájárulása esetén a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat a honlapján közzéteszi a felelős műszaki vezető nevét, címét, egyéb általa megadott elérhetőségét és a bányaüzem megnevezését (16/2013. (IV.19.) NFM rendelet 7.§ (4) bekezdés).

 

A bejelentéshez csatolni kell továbbá:

 

˗ az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot (78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet az igazgatási szolgáltatási díjakról 1. melléklet 54. sor 9.000,-   Ft., Kód: A1420; számlaszám: 10032000-01417179-00000000)

˗ és a (3 hónapnál nem régebbi) hatósági erkölcsi bizonyítványt a bejelentő mellékelheti.

 

Amennyiben a Bejelentő az erkölcsi bizonyítványt nem mellékeli, vagy az 3 hónapnál régebbi, az MBFSZ a hatósági erkölcsi bizonyítványt hivatalból megkéri az illetékes hatóságtól. Azonban:

 

Az MBFSZ javasolja a bejelentőknek a büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzését és a bejelentéshez mellékelését, mert ez gyorsítja az eljárást.

 

Az MBFSZ javasolja, hogy a kérelmező a kérelmében tegyen nyilatkozatot a tekintetben, hogy amennyiben a bányafelügyelet a kérelmének helyt ad, akkor a fellebbezési jogáról lemond. E nyilatkozat alapján a felelős műszaki vezetői engedély a határozathozatal napján véglegessé válik.

 A bányafelügyelet törli a nyilvántartásból azt a felelős műszaki vezetőt, akit a tevékenység folytatásától a bányafelügyelet végleges döntésével, vagy a bíróság jogerőshatározatával eltiltott, továbbá aki elhalálozott, vagy bejelentette a tevékenység befejezését.

Bányaüzemi felelős műszaki vezető alkalmazásának rendje:

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 28. § (2) bekezdése alapján a bányavállalkozó a bányaüzembe felelős műszaki vezetőt és helyettest (a továbbiakban együtt: bányaüzemi felelős műszaki vezető) köteles megbízni. Szénhidrogén-bányaüzemben egyes speciális bányászati tevékenységek tekintetében külön bányaüzemi felelős műszaki vezető is megbízható. A bányaüzemi felelős műszaki vezetőt a területileg illetékes Kormányhivatalnak, mint bányafelügyeletnek kell bejelenteni.

Bányaüzemi felelős műszaki vezetőként csak olyan személy bízható meg, aki szerepel az Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat nyilvántartásában.

A bányavállalkozó által teendő bejelentés mikéntjéről a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről szóló 16/2013. (IV.19.) NFM rendelet 8.§ (1)-(2) bekezdése rendelkezik:

A bányavállalkozó a bányaüzemi felelős műszaki vezető vagy helyettes foglalkoztatását a munkavégzés megkezdése előtt legalább 8 nappal korábban bejelenti

A bejelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a bányaüzemi felelős műszaki vezető nevét,

b) a bányaüzemi felelős műszaki vezetői nyilvántartási számát,

c) a bányaüzem megnevezését, és

d) a foglalkoztatási jogviszony létesítésére vonatkozó okirat másolatát.

Kapcsolattartó:

Maracsik Zoltán
E-mail: maracsik.zoltan@mbfsz.gov.hu
Tel: 06-1-301-2930, 06-30-799-3937