Zárt területek

Meghatározott ásványi nyersanyag kutatása, feltárása, kitermelése céljából lehatárolt, koncessziós pályázatra kijelölhető terület. Zárt területnek kell tekinteni a már megállapított bányászati joggal fedett területeket az adott ásványi nyersanyag vonatkozásában a jogosultság fennállása alatt. 

  

A geotermikus energia vonatkozásában zárt területnek minősül az ország egész területén a természetes felszíntől mért 2500 m alatti földkéreg-rész.

Meghatározta: 1993. évi XLVIII. törvény 49. §. 24. pontja
Érvényes: 2010. február 23-tól.

 A Hivatalos Értesítő 59. számában, 2016. november 30-án jelent meg a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal közleménye a  zárt területek kijelöléséről .              

 1.  A Magyar Bányászati ás Földtani Hivatal a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50. § (5) bekezdése alapján

    a)  a szénhidrogének, a szén-dioxid, a széntelepekben lekötött metán, az ércek (ide nem értve a bauxitot) vonatkozásában Magyarország egész területét zárt területté minősí

      b)  a szén (feketeszén, barnaszén, lignit) és bauxit vonatkozásában – kivéve a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-ában meghatározott kis- és középvállalkozások esetén a bányatelek legfeljebb 2 alkalommal történő, legfeljebb az eredeti méret 25%-os mértékű bővítése esetét – Magyarország egész területét zárt területté minősíti.

 2.  A zárt területek kijelöléséről szóló, a Hivatalos Értesítő 2010. évi 91. számában, illetve a Hivatalos Értesítő 2011. évi 41. számában közzétett MBFH közlemények e közlemény közzétételének napjával hatályukat vesztik.

 3.  Jelen közlemény a Hivatalos Értesítőben történő közzétételét követő napon lép hatályba.

 4.  E közlemény közzététele előtt szerzett bányászati jogokat és a közzététel napján folyamatban lévő – a bányászati jog megszerzésével kapcsolatos – eljárásokat e közlemény nem érinti.