Koncessziós eljárás

A bányászati koncessziós eljárással kapcsolatosan általános kérdésekben a info@mbfsz.gov.hu e-mail címen lehet érdeklődni. Az adott koncessziós körben meghirdetett koncessziós területtel kapcsolatos konkrét kérdés esetén a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnál (MBFSZ) megvásárolt Koncessziós Pályázati Kiírásban meghatározott e-mail címen lehet érdeklődni.

 

A bányászati koncessziókkal kapcsolatos jogszabályi háttér:

Az innovációs és technológiai miniszter mint a bányászati ügyekért felelős miniszter belföldi vagy külföldi természetes személlyel vagy átlátható szervezettel, mint a koncessziós pályázat nyertesével, kötött koncessziós szerződéssel meghatározott időre átengedheti:

 1.)   zárt területen

      aa) az ásványi nyersanyagok kutatását, feltárását, kitermelését,

      ab) a geotermikus energia kutatását, kinyerését és hasznosítását,

 2.) a kőolaj, a kőolajtermék, továbbá - a földgáz kivételével - az egyéb szénhidrogén-gáz szállítóvezetékek létesítését és üzemben tartását.

 A miniszter koncessziós pályázattal kapcsolatos döntéseit az MBFSZ készíti elő.

 A koncessziós eljárás menete

 1. Zárt területek kijelölése

Az MBFSZ ötévenként felülvizsgálja az ország területét a potenciálisnak ígérkező ásványi nyersanyagok tekintetében és zárttá minősíti azokat, majd az MBFSZ elnöke a zárttá nyilvánított területeket a Hivatalos Értesítőben közzé teszi. A zárttá nyilvánított területek az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok, valamint a miniszter döntése alapján koncessziós pályázatra kijelölhetőek, és ezeken bányászati jogot csak koncesszió keretében lehet szerezni.

2. Érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok

A zárt területek tekintetében az MBFSZ érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatot folytat le, amely alapján a miniszter azt a területet fogja koncesszióra meghirdetni, amelyen az ásványi nyersanyag bányászata vagy a geotermikus energia kinyerése energetikai célra kedvezőnek ígérkezik.

Az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés az MBFSZ honlapján megtekinthető:

Érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok

(A térképek – .jpg formában le is tölthető – naprakészen bemutatják a folyamatban levő és elkészült komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok területét. Megtekinthető és véleményezhető a folyamatban levő vizsgálati jelentések tervezete és megtekinthetően és letölthetőek az elkészült vizsgálati jelentések.)

3. Koncessziós pályázati felhívás

A miniszter a koncesszióra kijelölt területekre nyilvános koncessziós pályázati felhívást tesz közzé a koncessziós pályázatok benyújtására nyitva álló időtartam kezdő időpontját megelőzően legalább 90 nappal két országos megjelenésű napilapban és az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

4. A koncessziós pályázat

A Koncessziós Pályázati Kiírás tartalmazza mindazokat a szempontokat, illetve a benyújtás feltételeit, amelyeknek a pályázó részéről meg kell felelni.

a) A pályázat benyújtásának feltételei

Pályázatot csak a pályázati dokumentációt megvásárló nyújthat be.

A benyújtott pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó teljesítse a Koncessziós Pályázati Kiírásban előírt követelményeket.

A Koncessziós Pályázati Kiírásban meghatározott követelményeknek és szempontoknak megfelelően a pályázó

 • bemutatja a pályázata benyújtása idején fennálló pénzügyi helyzetét,
 • igazolja a pályázati kiírásban meghatározott pénzügyi megbízhatóságának adatait,
 • bemutatja a koncesszióköteles tevékenység területén szerzett tapasztalatait, műszaki és szakmai felkészültségét,
 • közli, hogy mely adatokat minősít üzleti titoknak,
 • bemutatja, hogy milyen műszaki megoldásokat kíván alkalmazni a kiírás keretein belül,
 • bemutatja, hogy a pályázat megnyerése esetén milyen lesz a részvételével létrejövő koncessziós társaság várható tulajdonosi összetétele,
 • bemutathatja a koncessziós tevékenység szempontjából fontosnak tartott egyéb szempontokat.

A koncessziós pályázaton való részvétel feltétele a részvételi díj és a pályázati biztosíték igazolt befizetése a pályázat benyújtását megelőzően.

b) A pályázatok elbírálása

A miniszter azokat a pályázatokat bírálja el, amelyek a pályázati feltételeknek megfelelnek. A pályázatok értékelésére a miniszter minősítő bizottságot hoz létre.

A pályázatot a Minősítő Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha a pályázó

 • nem vásárolta meg a részletes pályázati dokumentációt,
 • a részvételi díj és a pályázati biztosíték teljes összegét határidőben nem fizette be,
 • pályázata nem felel meg a pályázati kiírásban a küldemény formai követelményeire meghatározott feltételeknek,
 • pályázata nem a kiírásban meghatározott benyújtási határidőben  érkezett be.

 A Minősítő Bizottság a pályázati kiírás szerinti esetekben, a pályázatok felbontását követő nyolc napon belül felhívja a pályázót hiánypótlásra.

Érvénytelen a pályázat és a Minősítő Bizottság a pályázatot elutasítja, ha a hiánypótlás nyolc napon belül nem érkezik be, vagy annak nem megfelelő teljesítése miatt a pályázat nem értékelhető.

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha

 • nem érkezett érvényes pályázati ajánlat,
 • a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
 • a pályázat elbírálásakor a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat megsértették,
 • valamelyik pályázó az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el,
 • a pályázat nyertese által tett ajánlat elfogadása jelentős vagyonvesztéssel járna.

 A minősítő bizottság értékeli a pályázatokat, és javaslatot tesz a nyertes személyére a miniszternek. A minősítő bizottság javaslata alapján a koncesszió megadásáról a miniszter dönt. A pályázat eredményét nyilvánosságra kell hozni és arról valamennyi pályázót értesíteni kell.

 c) A koncessziós szerződés megkötése

A pályázat nyertesével a miniszter koncessziós szerződést köt. A koncessziós szerződés legfeljebb 35 évi időtartamra köthető, amely egy alkalommal, legfeljebb a koncessziós szerződés időtartamának felével, meghosszabbítható.

A koncessziós szerződésben meg kell állapodni a kutatási munkaprogram tartalmában és a teljesítésére szolgáló biztosítékokban. A bányafelügyelet által jóváhagyott kutatási műszaki üzemi tervnek tartalmaznia kell a koncessziós szerződéssel megállapított kutatási munkaprogramban vállalt feladatokat. A szerződésben a miniszter kikötheti a kutatási munkaprogram befejezéséhez szükséges költségek megtérítését arra az esetre, ha a koncesszió jogosultja az elfogadott kutatási munkaprogramban vállalt kötelezettségét nem teljesíti.

d) A koncessziós díj

A koncesszióköteles bányászati tevékenység gyakorlásáért az állam részére koncessziós díjat kell fizetni, vagy más ellentételezést kell adni. A koncessziós díj összegéről, megfizetésének módjáról annak teljesítése módjáról a koncessziós szerződésben kell megállapodni. A koncessziós díj pályázati kiírásra kerülő legkisebb összegét a miniszter állapítja meg, amelynél magasabb összegre a pályázó ajánlatot tehet.

e) A koncessziós bányajáradék

A koncessziós szerződés alapján kitermelt ásványi nyersanyag után a Magyar Államot bányajáradék illeti meg. A bányajáradék legkisebb mértékét a koncessziós szerződés alapján gyakorolt bányászati tevékenység esetén a miniszter minden koncesszióra meghirdetett terület tekintetében külön állapítja meg. A bányajáradék legkisebb mértékét a Koncessziós Pályázati Felhívásban, illetve a Koncessziós Pályázati Kiírásban a miniszter közzéteszi, amelynél nagyobb mértékre a pályázó a pályázatban ajánlatot tehet. Az így vállalt bányajáradék a koncessziós szerződésben rögzítésre kerül, amelyet a koncesszió időtartama alatt fizetni kell.