Adatvédelmi tájékoztató

Köszöntjük a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) hivatalos internetes oldalán. Ez a tájékoztató az MBFSZ tevékenységeihez kapcsolódó legfontosabb adatvédelmi információkat tartalmazza.

Az MBFSZ elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak (vagyis azoknak az adatoknak, amelyek egy konkrét személlyel – akár közvetetten is - kapcsolatba hozhatók) védelme iránt, és kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. Az MBFSZ az adatokat a vonatkozó hazai és nemzetközi jogi előírások figyelembe vételével bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, amely az adatok megfelelő biztonságát garantálják. 

Az adatkezelés során az MBFSZ különösen az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján jár el: 
    • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR),
    • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.),
    • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
    • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
    • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.),
    • a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

Az MBFSZ fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót módosítsa. A módosításáról a https://mbfsz.gov.hu/ honlapon való közzététellel tájékoztatja az érintetteket.