Mélyfúrási magminta-gyűjtemény

1. Jogszabályi előírások


A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 8. § 6. pontjának rendelkezése alapján a Szolgálat mélyfúrási magminta-gyűjteményt működtet. A gyűjtemény 2012. január 1-jétől az Adattár részeként működik. 
A mélyfúrási magminta-gyűjtemény kezelését és nyilvántartását az MBFSZ elnökének 3/2019. számú utasítása szabályozza. A magminta-raktárak működtetése a Földtani Kutatási Főosztály szakmai közreműködésével valósul meg. 

2. A magminta-állomány


Az MBFSZ kezelésében lévő magminta-gyűjteményben jelenleg kb. 8100 fúrás teljes egészében vagy részben megőrzött maganyagát őrizzük. A magmintákat négy raktárban – Szépvízér (Oroszlány), Pécs-Somogy, Rákóczibánya és Szolnok – tároljuk. (További több ezer fúrás mintaanyaga található egyes kutatócégek kezelésében.) 
Az állami magminta-gyűjteményben kezelt magmintákról a Földtani Kutatási Főosztály által kifejlesztett Magmintaraktár Portálon tájékozódhat. A Portál lehetőséget biztosít a magminta-nyilvántartási térképen és a magminta-raktárakban található fúrásokra leszűrt GeoBank adatbázisban végezhető keresésre, a magládában tárolt maganyagok fotóinak megtekintésére és magszemle igények benyújtására. (A Portál használatához regisztráció szükséges.)

3. Magszemle igénylése


Magszemlére (azaz mintaanyag megtekintésére, feldolgozására, illetve mintavétel céljára történő kiadására) vonatkozó igényt az Adattárhoz kell benyújtani. Ez megvalósítható az említett Magmintaraktár Portálon található űrlap kitöltésével, valamint a honlapunkról letölthető vagy az Adattárban megtalálható Magszemle igénylőlap segítségével.
Az igénylőlapon fel kell tüntetni 

  • a magszemlét kérő (a továbbiakban: Kérelmező) nevét, munkahelyét, elérhetőségeit,
  • a magszemlében részt vevő további személyek nevét, munkahelyét, elérhetőségeit,
  • a célt, amely miatt a Kérelmező a magszemlét igényli (megtekintés, feldolgozás és/vagy mintavétel),
  • a megtekinteni, feldolgozni kívánt fúrás(ok) jelét és számát, illetve a kért fúrásszakasz(ok) mélységközét; terepi és egyéb minták esetén a minták azonosítóit,
  • a maganyagból történő mintavételezéshez a fúrás azonosítóin kívül a megmintázandó magszakaszt (egyéb mintaanyagból történő mintavételezéshez a minta azonosítóit), illetve a mintavételezés célját és tervezett darabszámát, az anyagvizsgálat típusát és a vizsgálathoz szükséges anyag mennyiségét, 
  • a magszemle javasolt időpontját és a munka tervezett hosszát (munkaidő-szükségletét munkaórában, illetve munkanapban).

A Magszemle igénylőlapon a Kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy megismerte, tudomásul veszi és a magszemle során betartja a magminta-gyűjtemény működési rendjét szabályozó 3/2019. számú MBFSZ elnöki utasítás vonatkozó előírásait, továbbá vállalja, hogy

  • minta vételezése esetén az anyagvizsgálat eredményét tartalmazó jelentés, dokumentum egy példányát átadja az Adattárnak; 
  • a magszemle eredményét felhasználó publikáció készítése esetén betartja a hivatkozási kötelezettséget. 

A magszemle engedélyezéséről az MBFSZ Adattári Főosztály vezetője dönt, a Földtani Kutatási Főosztály állásfoglalása alapján. (A magszemle, illetve a mintázás nem engedélyezhető pl. akkor, ha a mintaanyag állapota, mennyisége, illetve egyedi tudományos értéke azt nem teszi lehetővé.) A magszemle engedélyezése esetén az Adattár árajánlatot küld az igénylő részére, és annak elfogadása esetén az előzetesen egyeztetett időpontra megszervezi a magszemlét. A magszemle sikeres lebonyolítása, a magminták azonosítása érdekében az Adattár a kért fúrás vázlatos rétegsorát – amennyiben az megtalálható a dokumetum-állományban – elektronikus formában elküldi Kérelmező részére.
Az MBFSZ által kezelt fúrási maganyagok megtekintésére a március 1. és október 31. közötti időszakban van lehetőség (ettől eltérni csak indokolt esetben, az MBFSZ elnökének külön engedélyével lehet). A magszemle lebonyolításához esetenként külső közreműködő (pl. targoncakezelő) bevonása szükséges, ezért az igénylőlapot kérjük legalább két héttel a magszemle kért időpontja előtt az Adattárba beküldeni.
(A tájékoztatás „nem teljes körű”. A magszemlére vonatkozó további előírásokat – pl. a mintázás szabályozását –, valamint a gyűjtemény gyarapításának, a mintaanyagok bevételezésének, tárolásának, kezelésének, nyilvántartásának és selejtezésének szabályait ld. az említett 3/2019. számú MBFSZ elnöki utasításban.)
A magminták megtekintésével, feldolgozásával, mintázásával kapcsolatos térítési díjakat a felmerült költségek alapján, a hatályos adattári díjszabás (ld. 2/2017. sz. MBFSZ elnöki utasítás 1. függelék 4-5. pontja) szerint kell megtéríteni. Bizonyos esetekben – pl. egyetemi hallgatók, doktoranduszok számára – az MBFSZ elnöke méltányosságból díjkedvezményt vagy díjmentességet engedélyezhet. 
A más cégek által kezelt magminták megtekintésére vonatkozó igényt szintén az MBFSZ Adattárhoz kell benyújtani. Ennek formájára vonatkozóan nincs előírás, de az igénylésben értelemszerűen ebben az esetben is fel kell tüntetni a megtekinteni, feldolgozni kívánt fúrás(ok) azonosító-adatait, illetve – ha ismert – a kért fúrásszakasz(ok) mélységközét. Az Adattár egyeztet a kért magminták fellelhetőségéről a mintákat kezelő céggel, majd elküldi a magszemlére vonatkozó árajánlatot az igénylő részére, és annak elfogadása esetén az igénylő és a mintákat kezelő cég képviselője által közvetlenül egyeztetett időpontban kerülhet sor a magszemlére.

 

4. Kapcsolat

 

Kapcsolattartók: 

Magszemle, magminta-

gyűjtemény 

Orosz Judit bányafelügyeleti ügyintéző

Tel.: (+36-1) 373-1845

E-mail: judit.orosz@sztfh.hu