Létesítési (felállítási) engedélyezési eljárás - Book page

A nyomástartó berendezés létesítése iránti kérelmet a bányafelügyelethez kell benyújtani. Az engedélyt a tulajdonos, az üzemeltető vagy a megbízottjuk kérheti.

1) A létesítési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell

 • a létesítmény helyét, rendeltetését,
 • a létesítési tevékenységgel és a létesítmény biztonsági övezetével érintett ingatlanok helyrajzi számát,
 • a létesítést tervező nevét, címét, tervezői jogosultsága megjelölését,
 • a létesítés elvégzésének tervezett időtartamát,
 • a létesítés felelős műszaki vezetőjének a nevét, címét és képesítését,
 • a mellékletek felsorolását.

2) A létesítési engedély iránti kérelemhez – ha a kérelem benyújtása nem elektronikus úton történik, akkor az érdekelt szakhatóságok számának megfelelő példányszámban -mellékelni kell:

 • a létesítményt ismertető engedélyezési dokumentációt, amely tartalmazza
 • a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 2. számú melléklet e szerinti rajzdokumentációt és műszaki leírást,
 • a berendezések jogszabályban előírt megfelelőségi tanúsítványait,
 • a berendezések gyártói által átadott használati útmutatókat,
 • a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
  A létesítési eljárás során esetlegesen nem benyújtható dokumentumokat (a létesítés felelős műszaki vezetőjének neve, címe, képesítése, - a berendezések jogszabályban előírt megfelelőségi tanúsítványai, a berendezések gyártói által átadott használati útmutatók) a használatbavételi eljárás során kell a bányafelügyeletnek átadni.
  Külföldről behozott nyomástartó berendezés engedély iránti kérelméhez az előzőekben felsoroltakon túl mellékelni kell a gyártómű által a berendezésről szolgáltatott dokumentáció, illetve a bizonylatok szakmai szempontból lektorált magyar nyelvű fordítását.
  Ha a nyomástartó berendezés nem az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államból származik, és az előírt megfelelőségi jelöléssel nem rendelkezik, akkor a fentiekben felsoroltakon kívül a kérelemhez mellékelni kell a 23/2006. (II. 3.) GKM rendelet szerinti bejelentett szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítványt. 

3) A bányafelügyelet építésügyi hatósági hatáskörébe tartozó sajátos létesítményeknél beépítésre kerülő nyomástartó berendezések esetében a létesítéssel kapcsolatos követelmények teljesülése a létesítmény 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet szerinti létesítési engedélyezési eljárása során is elbírálható. Ez esetben a külön jogszabály szerinti létesítési engedélykérelemhez mellékelni kell a fentiekben előírt mellékleteket is.

Sorozatban gyártott nyomástartó berendezést tartalmazó létesítmény olyan részletességű dokumentáció alapján is engedélyezhető, amely dokumentáció csak a már engedélyezett telepítési típustervtől való eltéréseket tartalmazza, és minden esetben biztosítja az azonos műszaki tartalmat, valamint biztonsági szintet.
 

A létesítési engedélyben legfeljebb 180 napos időtartamra próbaüzem engedélyezhető.
 

Az engedélyben ki kell térni a próbaüzem esetleges feltételeire és a kiértékelés tartalmi követelményeire.
 

A létesítési engedély a véglegessé válásától számított 2 évig hatályos.
 

A bányafelügyelet a létesítési engedélyt az engedélyezési dokumentáció és a létesítési követelmények összevetése alapján adja ki, amelyhez mellékeli a záradékkal ellátott engedélyezési dokumentáció egy példányát.
 

A létesítési engedély hatályát veszti, ha a kiadása alapjául szolgáló adatokban, körülményekben a biztonságot érintő változások következtek be, vagy a létesítés az engedély kiadásától számított két éven belül nem kezdődött meg.
 

Az ügyfél a létesítési engedélyt és az engedélyezési dokumentációt köteles a létesítmény egész élettartama alatt megőrizni, hozzáférhető helyen tartani, valamint ellenőrzés során a bányafelügyelet kérésére bemutatni.
 

A létesítési, javítási vagy átalakítási tevékenység megkezdését annak megtörténte előtt 8 nappal be kell jelenteni a bányafelügyeletnek.

Book table of content contents