Szakhatóság feladat- és hatáskör - Book page

4. Építésügyi ügyek

 

A

B

C

D

E

F

 

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

34.

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, használatbavételi, illetve a fennmaradási engedélyezési eljárás.

Az a) pont esetében az építési engedély iránti kérelem földtani szempontú megalapozottságának vizsgálata.
A b) pont esetében annak megállapítása, hogy az üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a hozzájárulás megtagadása a gázipari tevékenységgel kapcsolatos létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő-e.
A c) pont esetében a kitermelni tervezett ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módjának meghatározása, az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítése, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapítása.

Ha az építési tevékenység
a) felszínmozgás-veszélyes, illetve bányászati tevékenységgel érintett területen valósul meg; vagy
b) nyomvonaljellegű kőolaj-és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében valósul meg, és az építtető az üzemeltetőnek a
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/B. § (2) bekezdése szerint egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja,
c) során több mint 500 m3 ásványi nyersanyag mennyiséget termelnek ki.

Bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

-

 

 

7. Hírközlési ügyek

 

A

B

C

D

E

F

 

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

29.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a megtagadási ok megalapozott-e.

Ha a hálózatüzemeltető a földgáz infrastruktúra tekintetében a 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén a hálózatüzemeltető fizikai infrastruktúrája felhasználását megtagadja.

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

-

-

30.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.

A hálózatüzemeltetőnek a fizikai infrastruktúrája felhasználásával keletkező költsége, kára megalapozottságának vizsgálata.

Ha a földgáz infrastruktúra tekintetében a 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén a hálózatüzemeltető fizikai infrastruktúrája felhasználása miatt a hálózatüzemeltetőnek költség, kára keletkezett.

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

-

-

36.

A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás.

A 2003. évi C. törvény 83/A. § (4) bekezdése szerinti megtagadási okok, a hálózatüzemeltetőnél keletkező, az építési munkák összehangolásából eredő többletköltségek, valamint az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönböztetéstől mentes feltételek megalapozottságának vizsgálata.

Ha a 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárásában, a 83/B. § (5) bekezdésében meghatározott esetben, a 83/A. § (4) bekezdése szerinti megtagadási ok merül fel a földgáz infrastruktúra tekintetében.

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Közlekedési ügyek

 

 

A

B

C

D

E

F

 

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

139.

Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedélyezése.

Az építési engedély iránti kérelem földtani szempontú megalapozottságának vizsgálata szakkérdésében.

Ha az építési tevékenység külterületen felszínmozgás veszélyes vagy bányászati tevékenységgel érintett területen valósul meg.

A bányafelügyeletként eljáró megyei kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

-

140.

Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedélyezése.

Az üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a hozzájárulás megtagadása a gázipari tevékenységgel kapcsolatos létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelőség vizsgálata szakkérdésben.

Ha az építési tevékenység nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében valósul meg, és a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/B. § (2) bekezdése szerinti egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja.

A bányafelügyeletként eljáró megyei kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

-

 

16. Vízügyi és vízvédelmi ügyek

 

A

B

C

D

E

F

 

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

15.

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.

A kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módjának meghatározása, az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítése, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapítása.

A halastavakkal, horgásztavakkal, jóléti tavakkal, víztározókkal vagy holtágakkal kapcsolatos tevékenység, ha a kialakítás ásványi nyersanyag kitermeléssel jár.

Megyei kormányhivatal bányafelügyeleti hatáskörében eljáró járási hivatala

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

-

16.

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.

A kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módjának meghatározása, az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítése, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapítása.

 

 

 

 

 

A vizek medrének vízgazdálkodási célt szolgáló alakítása, kotrása, mesterséges vízterek vagy tározók létesítése esetében.

Megyei kormányhivatal bányafelügyeleti hatáskörében eljáró járási hivatala

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

-

17.

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.

A fúróberendezés alkalmassága, a kút kiképzés műszaki-biztonsági feltételeknek való megfelelősége, a bányajáradék-fizetési, a bányafelügyelet felé történő adatszolgáltatási kötelezettség, valamint a víz-kitermelés szénhidrogén ásványvagyonra vonatkozó hatásának megállapítása.

A geotermikus energia kinyerése felszín alatti víz kitermelését igényli.

Megyei kormányhivatal bányafelügyeleti hatáskörében eljáró járási

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

-

18.

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.

A fúróberendezés alkalmassága, a kút kiképzés műszaki-biztonsági feltételeknek való megfelelősége, valamint a víz-kitermelés szénhidrogén ásványvagyonra vonatkozó hatásának szakkérdése.

Az 500 méternél mélyebben elhelyezkedő mélységi vizek felszínre hozatala esetében.

Megyei kormányhivatal bányafelügyeleti hatáskörében eljáró járási hivatala

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

-

Book table of content contents