Bontási (megszüntetési, felszámolási) engedélyezési eljárás - Book page

A sajátos építmény bontására vonatkozó engedélyezési eljárás a sajátos építmény tulajdonosának kérelmére indul.

A bontási engedély sajátos építményrészre is kérhető.

Új sajátos építmény építése esetén a bontási és építési eljárás egy eljárás keretében is lefolytatható. (Éhr. 29. §)

A bányafelügyelet által engedélyezett létesítmény felhagyását, lebontását – ha ahhoz hatósági engedélyre nincs szükség – a munkálatok megkezdése előtt legalább 15 nappal be kell jelenteni a bányafelügyeletnek. A robbantóanyag-raktár felhagyását be kell jelenteni a rendőr-főkapitányságnak is. Ha a bányafelügyelet az említett időtartam alatt intézkedést nem tesz, a felhagyás, lebontás végrehajtható. (Vhr. 18. § (4) bekezdés)

 
A sajátos építmény bontására irányuló kérelemhez az 5. § (1) bekezdésében (5. § (1) Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelmet – ha e rendelet másként nem rendelkezik – az építtető a 4. melléklet szerinti adattartalmú, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon írásban terjesztheti elő a bányafelügyelethez. A kérelemhez csatolni kell:

     a) a tervezett építési munkának az V. Fejezetben meghatározott tartalmú műszaki tervdokumentációját 2 példányban,

     b) a tervező 8. § szerinti nyilatkozatát,

     c) ha rendelkezésre áll, a szakhatóság előzetes szakhatósági állásfoglalását a hozzá tartozó, záradékolt műszaki dokumentációval együtt,

     d) az elvi építési és a használatbavételi engedély iránti kérelem kivételével az építési jogosultság 6. § szerinti igazolását tartalmazó okiratot.

(2) Az eljárásban közreműködő szakhatóság megkereséséhez az 5. mellékletben felsorolt dokumentációkat kell csatolni az érintett szakhatóságok számától függően 1-1 példányban.)

 
foglaltakon túl mellékelni kell:

     a) a bontási technológia leírását,

     b) a sajátos építmény elbontása utáni állapotot tartalmazó helyszínrajzot és

     c) a megszűnő sajátos építmény hiányában bekövetkező helyzet biztonsági elemzését. (Éhr.30.§)

 
Mélyműveléses bánya föld alatti sajátos építményei esetében a kérelemhez kizárólag az (1) bekezdés b) és c) pontjában foglaltakat, a műszaki tervdokumentációt és a szükséges műszaki intézkedések leírását kell mellékelni.

 
Ha a bontási tevékenység felelős műszaki vezetője a bontási engedély iránti kérelem előterjesztésekor még nem ismert, a bontási engedély csak azzal a feltétellel adható meg, hogy az építtetőnek a kivitelező felelős műszaki vezetőjének a nevét, címét és képesítését, a bontási tevékenység megkezdése előtt nyolc nappal be kell jelentenie a bányafelügyeletnek. A bejelentés elmulasztása esetén – annak pótlásáig – a bányafelügyelet a bontási munkák végzését felfüggeszti.

 
A bontási tevékenység befejezését az építtető 8 napon belül köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek. (Éhr.31.§)

Book table of content contents