Átalakítási, javítási engedélyezési eljárás - Könyv oldal

A bányafelügyelet engedélye szükséges a nyomástartó berendezés minden olyan javításához, átalakításához, amely a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésében felsoroltakat meghaladja.

 

1) A javítási, átalakítási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 •   a javítással, átalakítással érintett létesítmény helyét, rendeltetését,
 •   a javítási, átalakítási tervet készítő tervező nevét, címét, tervezői jogosultsága megjelölését,
 •   a javítás, átalakítás műszaki vezetőjének a nevét, címét és képesítését.

2) A kérelemhez mellékelni kell:

 • a javítás, átalakítás műszaki leírását és a kapcsolódó rajzdokumentációt,
 •  a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
  A kérelem benyújtásakor igazolni kell azt, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, összhangban van az élet, az egészség, a biztonság, a környezet, a kulturális örökség és a tulajdon védelmének követelményeivel, a tervezés során milyen műszaki irányelveket, szabványokat alkalmaztak, továbbá, hogy a tervezésre jogosultsággal rendelkezik.

3) Új veszélyességi kategóriába, illetve osztályba történő besorolásra javaslatot csak abban az esetben kell tenni, ha a javítást, átalakítást követően megváltozik a nyomástartó berendezés besorolása.

 • A javítási engedélyben legfeljebb 90 napos időtartamra próbaüzem engedélyezhető. Az engedélyben ki kell térni a próbaüzem esetleges feltételeire és a kiértékelés tartalmi követelményeire.
  A javítási, átalakítási engedély iránti kérelem elbírálása során a bányafelügyelet meggyőződik arról, hogy
 • a kérelem megfelel-e az 1) és 2) pontban foglaltaknak, és
 • a tervezett javítási, átalakítási munka megfelel-e a vonatkozó jogszabályokban előírt követelményeknek.
  A javítási, átalakítási engedély rendelkező részének – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben  előírtakon túl - tartalmaznia kell:
 • a javítással, átalakítással érintett létesítmény
 • helyét, rendeltetését,
 • műszaki adatait,
 • a javítás, átalakítás műszaki vezetőjének a nevét,
 • a javítási, átalakítási tevékenység megkezdésének bejelentésére vonatkozó kötelezettség előírását,
 • az esetleges próbaüzemre vonatkozó feltételeket,
 • a létesítményre vonatkozó használatbavételi engedély iránti kérelem kötelező benyújtására vonatkozó felhívást,
 • a javítási, átalakítási engedély hatályát.

A javítási, átalakítási engedély a véglegessé válásától számított 1 évig hatályos. Az engedély hatálya egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

Könyv tartalomjegyzék