Magyarországon bányászati tevékenységet végezni csak a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.), a Bt. végrehajtásáról kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) és más kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint szabad. A bányászati tevékenység (Bt. 49. § 4. pont) engedélyköteles tevékenység.

Ismert és meghatározott ásványi nyersanyagot (Bt. 49. § 1. pont) feltárni (Bt. 49. § 9. pont ) és kitermelni (Bt. 49. § 15. pont), valamint szénhidrogén tárolására földtani szerkezetet felhasználni csak a földkéregnek egy térben lehatárolt részén, a bányatelken (Bt. 26. § (1) bekezdés ) szabad. A bányatelket - kérelemre - a bányafelügyelet (Bt. 43. § (1) bekezdés) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 80-81. §-aiban szabályozott határozatban állapítja meg (Bt. 26. § (3) bekezdés) a határozatban megnevezett jogosított részére.

A Bt. 26/A. § (4) bekezdése szerint a bányavállalkozó a bányatelek megállapításától számított 5 éven belül köteles a kitermelést, üzemszerű föld alatti szénhidrogén tárolást megkezdeni. A bányavállalkozó egy bányatelekre vonatkozóan legfeljebb egy alkalommal kérheti a bányafelügyelettől a kitermelés, illetve az üzemszerű tárolás megkezdésére megállapított határidő legfeljebb 5 évvel történő meghosszabbítását.

A Vhr. 12/A. §-a szerint a kitermelés megkezdésére megállapított határidő meghosszabbítása iránti kérelmet - a határidő lejártát megelőzően - a bányafelügyelethez kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a meghosszabbítás időtartamának megjelölését és az üzemszerű kitermelés megkezdése elmulasztásának indokát (Vhr. 12/A. § (2) bekezdés).

A bányafelügyelet határozatában dönt a meghosszabbítás időtartamáról és a fizetendő térítés mértékéről. A fizetendő térítés éves mértékére a Vhr. 12/A. § (5) bekezdés előírásai az irányadók.

Szilárd ásványi nyersanyag, valamint kőolaj esetében az ásványvagyon értékét az ásványi nyersanyag - az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló kormányrendeletben meghatározott - fajlagos értékének és az (5) bekezdésben meghatározott ásványvagyon-mennyiségnek a szorzataként kell kiszámítani (Vhr. 12/A. § (6) bekezdés).

Földgáz esetében az ásványvagyon értékét az ásványi nyersanyag - az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló kormányrendeletben meghatározott - fajlagos értékének és az (5) bekezdésben meghatározott ásványvagyon-mennyiség fűtőértékre átszámított értékének a szorzataként kell kiszámítani (Vhr. 12/A. § (6a) bekezdés).

A bányafelügyelet a meghosszabbítás iránti kérelmet elutasítja, ha (Vhr. 12/A. § (3) bekezdés).

    a) a bányavállalkozónak koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj, végleges határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása van vagy

    b) a bányavállalkozó a bányajáradék bevallására vonatkozó kötelezettségét bármely általa művelt kitermelőhely vonatkozásában határidőre nem teljesítette.

 

Az eljárásért a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet szerinti eljárási díjat kell fizetni.

Könyv tartalomjegyzék