Földtani szakértők - Könyv oldal

Tájékoztató a földtani szakértői névjegyzékbe való felvételről

Aki földtani szakértői tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a Bányafelügyelet részére a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI törvény szerint bejelenteni.

 

Figyelemfelhívás!

 

14/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet a földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairólKérjük, hogy a bejelentés benyújtása előtt a jogszabályt olvassák el!

A földtani szakértői tevékenység végzésére, módosítására (pl. szakterület bővítés) és meghosszabbítására vonatkozó bejelentést a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához (SZTFH) kell benyújtani.

A rendelet 2. § szerint szakértői engedély iránti bejelentést:

 1. általános földtan,
 2. geofizika,
 3. szilárd ásványi nyersanyagok földtana,
 4. szénhidrogének földtana,
 5. geotermikus energia földtana, vagy
 6. ásványvagyon-gazdálkodás

tevékenységi szakterületre lehet benyújtani.

 

1. Első nyilvántartásba vétel, szakterület bővítés, vagy érvényességi határidőig kiadott engedély lejárata esetén:

A bejelentés megtehető:

 1. az erre a célra rendszeresített űrlapon (www.magyarorszag.hu weboldalon a közigazgatás, jog - kérelem benyújtása - MBFSZ-Földtani szakértői tevékenység folytatásának bejelentése-névjegyzékbe való felvétel és megújítása).
 2. e-papíron.
 3. hivatali kapun (KRID azonosítónk: 469506375).
 4. csak magánszemély esetében lehetséges a postai út, vagy hivatali ügyfélfogadási időben történő személyes behozatal (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) - de kérjük, hogy ezt csak abban az esetben tegyék, ha az 1.-3. lehetőségek egyikére sincs módjuk.

A bejelentéshez minden esetben csatolni kell:

 •  a felsőfokú iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát,
 •  a szakmai gyakorlati időt igazoló okiratot, szakterületenként! - (a szakmai gyakorlatot egy, vagy több munkáltató igazolhatja),
 •  a hatósági igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot (a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet szerint: 1. melléklet 56. sor 32.000,-Ft., kód: A1440; számlaszám: 10032000-00362887-00000000. Kérjük megadni, hogy a számviteli bizonylatot kinek a nevére állítsa ki az SZTFH, mert az igazgatási szolgáltatási díjat a Bejelentőn kívül más, pl. a munkáltatója is megfizetheti, így az Igazolás és a számviteli bizonylat címzettje eltérhet egymástól.

Ha a bejelentés nem az erre a célra rendszeresített űrlapon történik, akkor a bejelentéshez csatolni kell az Adatlapot és Nyilatkozatot, amelyek a honlapunkról letölthetők és kitölthetők.

Első nyilvántartásba vétel esetén nem kötelező, de célszerű szakmai önéletrajzot és/vagy (szakterületenkénti bontásban) referencialistát is csatolni a döntéshozatal megkönnyítésére.

Az 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról 44/A. (2) alapján a bejelentéshez (a büntetlen előélet igazolására) a Bejelentő az erkölcsi bizonyítványt mellékelheti

 Amennyiben a Bejelentő az erkölcsi bizonyítványt nem mellékeli, vagy az 3 hónapnál régebbi, az SZTFH a hatósági erkölcsi bizonyítványt hivatalból megkéri az illetékes hatóságtól. Azonban:

Az SZTFH javasolja a bejelentőknek a büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzését és a bejelentéshez mellékelését, mert ez gyorsítja az eljárást.

 

2. Nyilvántartásban tartás meghosszabbítása:

Nyilvántartást meghosszabbítani alapesetben csak akkor lehet, ha az engedély és a nyilvántartásban tartás határideje még nem járt le!

A földtani szakértői tevékenység engedélykiadási rendje a kezdetektől változott:

 1. 2014-ig az engedély visszavonásig, a nyilvántartásban tartás 5 évig volt érvényben.
 2. A 2014-es évvel kezdődően az engedély és a nyilvántartásban tartás is 5 évig volt érvényes, ugyanazon lejárati dátummal.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nyilvántartásban tartás határidejének lejárata után, a határidő meghosszabbításáról szóló Igazolás kézhezvételéig nem végezhető földtani szakértői tevékenység, mert

 • az 1. esetben (az engedély érvényes, de a nyilvántartásban tartás határideje lejárt) szabálytalanul,
 • a 2. esetben (az engedély is és a nyilvántartásban tartás határideje is lejárt) jogosulatlanul

végzett tevékenység tényállása valósul meg, amely szankcióval (pénzbírság, tevékenység felfüggesztése, illetve eltiltás) sújtandó.

Hosszabbítás az 1. esetben, - ha nincs szakterület bővítés:

A nyilvántartásban tartási határidő lejáratától függetlenül a hosszabbításhoz az alábbiak szükségesek:

A 14/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet alapján földtani szakértői engedélyt szerzett szakértőket tájékoztatjuk, hogy e rendelet 5. § (2) bekezdés értelmében a földtani szakértőnek az engedély kiadását és a nyilvántartásba vételt követő 5 évente a szakterületének - több szakterület esetén ezek egyikének - megfelelő, 2. melléklet szerinti 20 szakmai minősítő pont összegyűjtését kell igazolnia. A rendelet 9. § (3) alapján ezt csak az e rendelet alapján kiadott engedéllyel rendelkező földtani szakértőknek kell teljesíteni. Tájékoztatjuk a földtani szakértőket, hogy az igazolás elmaradása esetén a földtani szakértő nem felel meg a tevékenység végzésére előírt feltételeknek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy bármely, a  14/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 2. melléklete  szerinti tevékenység alapján kapható szakmai minősítő pont beszámítása csak a földtani szakértői engedély kiadásának dátumától lehetséges, az e dátum előtt szerzett pontok nem számíthatók be.

A szakmai pontok igazolhatok az alábbiak megküldésével (az utolsó 5 évre vonatkozóan):

 •  A rendelet 2. melléklete 2-5. sor: Szakmai folyóiratban megjelent publikáció címe, szerzői, dátuma listában felsorolva, a publikációk, vagy kivonatuk másolata.
 •  A rendelet 2. melléklete 6-7. sor: Előadások címe, dátuma, előadók listában felsorolva, vagy konferencia szervezője által kiadott igazolás, előadó, vagy társszerző megjelöléssel.
 • A rendelet 2. melléklete 8-9. sor: Az oktatási intézmény illetékes vezetőjétől (tanszékvezető, intézmény igazgató stb.) származó igazolás.
 • A rendelet 2. melléklete 10. sor:szakmai konferencián való részvételről az igazolást a földtani szakértőnek kell kérnie a konferenciát szervező cégtől, (ha ezt korábban elmulasztotta utólag kell megkérnie!), és minden ilyen dokumentumot csatolni kell a bejelentéshez.
 • A rendelet 2. melléklete 11-12. sor: Az SZTFH ellenőrzi, hogy az Adattár digitális, vagy papír formátumban megkapta-e a szakértőtől a dokumentumokat, ha igen ebben az esetben jóváírhatók a pontok.
 • A rendelet 2. melléklete 13. sor: A szakértőnek csatolni kell a továbbképzésen kapott diploma/oklevél fénymásolatát. Az SZTFH ennek ismeretében dönt a szakmai pontok megadásáról.

Amennyiben az SZTFH úgy ítéli meg, hogy a szakértő által a szakmai minősítő pontok megszerzése céljából benyújtott dokumentumok nem fogadhatók el, azokat indoklással vissza kell küldenie a Kérelmezőnek.

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése:

A nyilvántartásban tartás 3000 Ft-os díját (okmánybélyeg formájában) az illetékről szóló  1990. évi XCIII. tv. 29. §  (1) határozza meg. Az elektronikus úton történő benyújtás esetén a nyilvántartásban tartás 3.000, Ft.-os  illetékét a NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számlájára (10032000-01076064) kell befizetni.

Az erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatosan a feljebb írtak itt is érvényesek.

Ha a bejelentés nem az erre a célra rendszeresített űrlapon történik, akkor a bejelentéshez csatolni kell az Adatlapot és Nyilatkozatot, amelyek a honlapunkról letölthetők és kitölthetők. A bejelentés módja (elektronikus, posta, személyes behozatal) megegyezik az első bejelentésnél leírtakkal.

Hosszabbítás a 2. esetben:

2./a eset, határidő még nem járt le:

Ha a földtani szakértő a hosszabbítási kérelmet az engedély és egyúttal a nyilvántartásban tartás határidejének lejárata előtt benyújtja, és nincs szakterület bővítés, akkor az 1. esetnél leírtak szerint kell benyújtani a nyilvántartásban tartás hosszabbítására irányuló kérelmet.

2./b eset, határidő lejárt:

Ha a földtani szakértő a hosszabbítási kérelmet az engedély és egyúttal a nyilvántartásban tartás határidejének lejárata után nyújtja be, akkor az első nyilvántartásba vétel szerint kell eljárni, az ügymenet és a benyújtandó dokumentumok és az igazgatási szolgáltatási összege az ott leírtakkal egyezik meg.

Az első nyilvántartásba vétel díját, vagy illetéket egyszer, a bejelentés benyújtásakor kell leróni, a szakterületek számától függetlenül.

3. Szakterület bővítés esetén:

A szakterület bővítés első bejelentésnek számít, az ott leírtak érvényesek, annyi különbséggel, hogy a szakmai gyakorlatot csak az új szakterület vonatkozásában kell igazolni. Ha egyúttal a nyilvántartásban tartás is hosszabbodik, a 20 szakmai pont igazolása is szükséges, az igazgatási szolgáltatási díj 32.000,- Ft., a hosszabbítás illetékét viszont nem kell megfizetni.

Szakmai gyakorlati idő igazolása

A R. 3. § (3) szerint a szakmai gyakorlati időt közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. A közokirat és a magánokirat fogalmát a Polgári perrendtartási törvény 195-196. §-a határozza meg. E szerint:

Közokirat:  „Az olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve  közigazgatási szerv ügykörén belül  , a megszabott alakban állított ki, mint közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját.”
A közokiratról készült másolat, és a műszaki vagy vegyi úton készült felvétel (fénykép, film, hang stb.) is közokiratnak számít, ha ezeket az előbbi szervek készítették.
Ugyanilyen bizonyító ereje van az okirat megőrzésére hivatott intézmény (pl. levéltár) által vagy ellenőrzése mellett készített felvételnek vagy okiratnak, és a közokiratot kiállító intézmény vagy az őrzésre hivatott intézmény által készített felvétel alapján készített kiadványnak.

Magánokirat: A közokirattal szemben nem bizonyítja a tartalma valódiságát, csak azt bizonyítja, hogy „kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

 1. a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta, vagy
 2. két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el, vagy
 3. a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van, vagy
 4. ügyvéd az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásnak ismerte el, illetve a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma, az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik, vagy
 5. az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett el.”

A R. 3. § (6) bekezdés szerint a bejelentés megtételével egyidejűleg a földtani szakértőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy hozzájárul-e a nyilvántartásban szereplő adatainak az SZTFH nyilvános földtani szakértői adatbázisában történő közzétételéhez.

A R. 7. § szerint az SZTFH törli a földtani szakértőt a nyilvántartásból, ha:

1.           a tevékenység folytatásától az SZTFH végleges döntésével vagy a bíróság jogerős határozatával eltiltotta,

2.           bejelentette a tevékenység befejezését, vagy

3.           elhalálozott.

Kapcsolattartó:

Maracsik Zoltán

E-mail: zoltan.maracsik@sztfh.hu
Tel: 06-1-301-2930, 06-30-799-3937

Az általános földtan témakörére szerzett szakértői jogosultság felhatalmaz:

 • egyes, komplex kutatási módszerek alkalmazását igénylő földtani kutatások tervének és (záró)jelentésének elkészítése, a kutatások irányítása;
 • üledékföldtani, őslénytani, rétegtani vizsgálatok és értékelések;
 • ásványtani, kőzettani, geokémiai vizsgálatok és értékelések;
 • tektonikai felvételek és értékelések;
 • földtani térképezés és térképszerkesztés, az ezekhez szükséges felszíni feltárások és mélyfúrások anyagvizsgálata, véleményezése, összefoglaló értékelése;
 • képződményenkénti, előfordulásonkénti, vagy regionális földtani tanulmányok és jelentések készítése és véleményezése;
 • ásványi nyersanyag-lelőhelyek földtani viszonyainak elemzése, szintézise.

A geofizika témakörére szerzett szakértői jogosultság felhatalmaz:

 • egyes geofizikai (felszíni, illetve mélyfúrási) mérések tervezése, a mérések végrehajtása, feldolgozása, kiértékelése és földtani-geofizikai elemzése;
 • komplex, több geofizikai kutatási módszert alkalmazó kutatások tervezése, kutatási tervek bírálata, az eredmények földtani-geofizikai elemzése és értékelése;
 • egyes geofizikai műszerek fejlesztése, építése, hitelesítése;
 • a geofizikai mérések végrehajtásának műszaki ellenőrzése.

A szilárd ásványi nyersanyagok földtana témakörére szerzett szakértői jogosultság felhatalmaz:

 • ásványinyersanyag-lelőhelyen, illetve kutatási területen az ásványi nyersanyag kutatására vonatkozó földtani adottságok jellemzése, értékelése és bírálata, beleértve a bányaföldtani kutatást és a termelés földtani értékelését;
 • a földtani kutatás koncepciójának kidolgozása, a földtani kutatási tervek készítése és bírálata, a kutatás műszaki lebonyolítása;
 • a földtani kutatás műszaki ellenőrzése;
 • a földtani kutatási tevékenységnek, annak eredményeinek (záró)jelentés formájában történő összeállítása, az ásványvagyon mennyiségi és minőségi számbavétele, illetve e jelentések értékelése és bírálata;
 • a bányászat során felmerülő földtani, vízföldtani természetű problémák megoldása, illetve az abban való közreműködés és a megoldási lehetőségek földtani elemzése;
 • az ásványi nyersanyagok és lelőhelyek kutatásának, termelésének gazdaságosságával kapcsolatos elemző és értékelő tevékenység, az ásványi nyersanyagok számbavételi és műrevalósági kondícióinak megállapítása és bírálata.

A szénhidrogének földtana témakörére szerzett szakértői jogosultság felhatalmaz:

 • szénhidrogén-kutatási tervek készítése és bírálata;
 • szénhidrogén-kutatási földtani (záró)jelentések készítése és bírálata;
 • a szénhidrogénvagyonnal és a szénhidrogén kitermelésével kapcsolatos más fluidumokra vonatkozó számítások készítése és bírálata;
 • a leművelési tervekkel, az alkalmazott és javasolható eljárásokkal, továbbá a másodlagos, harmadlagos műveléssel kapcsolatos földtani anyagok készítése és bírálata;
 • a szénhidrogén-kutató és -feltáró fúrások földtani-műszaki ellenőrzése.

A geotermikus energia témakörére szerzett szakértői jogosultság kiterjed:

 • a geotermikus energia-potenciál felmérése regionális, kistérségi, illetve helyi léptékben;
 • a geotermikus energia kinyeréséhez kapcsolódó jelentések bírálata.

Az ásványvagyon-gazdálkodás témakörére szerzett szakértői jogosultság kiterjed:

 • az ásványi nyersanyagok értékelése korszerű piacgazdasági módszerekkel;
 • tájékoztató anyagok összeállítása egyes területek ásványinyersanyag-helyzetéről;
 • az ásványinyersanyag-szükséglet jövőbeni alakulását elemző tanulmányok készítése;
 • hazai ásványinyersanyag-szükségletek jobb kielégítését szolgáló információs tanulmányok készítése;
 • egyes hazai ásványi nyersanyag vagy nyersanyagcsoport külföldi értékesítési lehetőségeinek tanulmány formájában történő kimutatása;
 • bányászati hulladék-gazdálkodási tervek elkészítése;
 • az ásványi nyersanyagok és lelőhelyek kutatásának, termelésének gazdaságosságával kapcsolatos elemző és értékelő tevékenység, az ásványi nyersanyagok számbavételi és műrevalósági kondícióinak megállapítása és bírálata.

Könyv tartalomjegyzék